Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Kurulu, 4 Haziran 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, BTK yöneticileri, ESB Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile üye Erişim Sağlayıcıların temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ESB Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Çerikci konuşmasına, “Erişim Sağlayıcıları Birliği, kurulduğu 2014 yılından beri 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında verilen kararların uygulanmasında, işin tam anlamıyla mutfağında yer almaktadır. Bu maddeden kaynaklı kararları yakından takip etmekteyiz.” ifadeleriyle başladı.

Birliğin görev alanının önemine ve internetin hayatımıza etkisine değinen Çerikci, “İnternetin, bilgiyi her an ulaşılabilir kılması ve anlık bilgi paylaşımlarını kitlelere ulaştırması nedeniyle yüzyılımızın sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel gelişmelerine önemli katkısı bulunmaktadır. Bu etkin güç nedeniyle internet ve internet ortamında yapılan yayınların, hukuk kuralları tarafından düzenlenmesi işin tabiatı gereğidir. Bu bağlamda özel ve kamu teşebbüsleri de dâhil olmak üzere, tüm aktörlerin internette insan haklarının korunmasını ve bu haklara saygı gösterilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

İçinde bulunduğumuz asırda hızla ilerleyen teknolojik gelişmelere ve buna paralel olarak ilerleyen özel hayatın mahremiyet ihlaline de değinen Çerikci, “Günümüz teknolojik gelişmeleri sayesinde kişilerin özel hayat ve gizlilik alanına yapılan tecavüzler, kolay hâle gelmiştir. Kişinin özel hayatına ve gizlilik alanına ilişkin bilgiler, basın, radyo, televizyon, internet ve sosyal medya yoluyla çok geniş kitlelere kısa zamanda aktarılabilmektedir. İnternet ortamında yapılan yayınlarla kişilerin kişilik haklarının ihlâl edilmesi, basılı yayınlarla ihlâl edilmesine oranla daha kolay, daha hızlı ve daha yaygındır. Elbette bu tür yayınlara karşı tedbir mahiyetinde hızlıca karar alınması gerekmektedir. Bugün gelinen aşamada mahkemelerimiz, önemli ölçüde konunun anlaşılması ve kişilik haklarının ihlali ile haber verme hakları arasındaki ayırımı yapmaktadırlar. Bu hususta Birliğimiz önemli görevler ifa etmiş, basılı yayınlarımızla seminer ve çeşitli toplantılarımızla eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur.” ifadeleriyle birliğin kişilik haklarının korunmasındaki etkin rolüne vurgu yaptı.

Çerikci, konunun güncelliği ve önemine binaen Anayasa Mahkemesinin (AYM) 11 Ekim 2023 tarihli kararı ile 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesine yönelik verilen iptal kararını da değerlendirdiği konuşmasına, “Bu iptal kararı ile internet ortamında yapılan yayınlar sebebiyle oluşan kişilik hakkı ihlallerinde mağdurların kullanabileceği hukuki koruma ortadan kalkmıştır. Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının alınması mümkün olmayacaktır. Anayasa Mahkemesi iptal kararında özetle, 9. maddenin ifade özgürlüğünün ihlaline yol açan birçok kararın verildiği, gerekçesiz kararlarla haberlerin erişime engellendiği ve kararlara itirazların ise sonuçsuz kaldığı belirtilmiştir. Mahkemenin önüne 9. maddeden kaynaklı birçok bireysel başvurunun gittiği aşikardır. Ancak internet çağında yaşamamız ve internet ortamında her gün milyonlarca yayın yapılıyor olması düşünüldüğünde bu durum zaten kaçınılmazdır. Nitekim başka hukuk kurallarından dolayı da mahkeme önüne on binlerce bireysel başvuru yapıldığı görülmektedir. Bir hukuk kuralının Anayasa’ya aykırılığının yapılan bireysel başvuru sayısına göre değerlendirilmesi düşünülemez. Bununla birlikte 9. maddeden kaynaklı ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla yapılan bireysel başvuruların büyük çoğunluğunun aynı internet siteleri hatta aynı kişiler tarafından yapıldığı görülmektedir. Ancak ifade özgürlüğünün ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yoluna gidenlerden kat kat fazla kişi 9. madde sayesinde kişilik haklarının ihlallerine karşı korunmaktadır.” şeklinde devam etti.

Çerikci, uygulamada yaşanan gerçekler ve kararın hukuki niteliği üzerinden değerlendirmede bulunarak, “Elbette mahkeme kararları bağlayıcıdır ancak her zaman eleştirilebilir. Bu karar da uzun yıllar hukuk dünyasında tartışılacaktır.” sözleriyle sonlandırdı.  

Çerikci’nin konuşmasının ardından divan heyeti oluşturularak gündem maddelerine geçildi. Gündem gereği 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu ve bağımsız denetim raporları okundu. 2023 yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması ve onaylanmasının ardından Yönetim Kurulu mali ve idari yönden ibra edildi. Son olarak 2024 yılı bütçesinin sunumu ve onaylanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüyle toplantı sona erdi.