YÖNETİM KURULU
– Yönetim kurulu on bir (11) üyeden oluşur.
– Birlik Yönetim Kurulu’nda tüzel kişinin üyeliği esastır. Yönetim Kurulu’na katılan tüzel kişi Birlik üyesi, kendisini Yönetim Kurulu’nda Birliğe temsilci olarak bildirdiği bir kimse ile temsil ettirebilir. Üyeler, temsilcisinin ölümü, istifası, iş ilişkisinin sona ermesi halleri dışında yılda iki (2) defayı geçmemek kaydı ile diledikleri zaman temsilcisini değiştirebilir.
– Yönetim kurulunun dokuz (9) üyesi; Birlik üyeleri arasından bir önceki yıl en fazla net satış tutarına sahip ilk dokuz (9) Birlik üyesi tarafından belirlenir.
– Geriye kalan iki (2) yönetim kurulu üyesi, bir önceki yıl en fazla net satış tutarına sahip ilk dokuz (9) Birlik üyesinin dışında kalan diğer Birlik üyelerinin olduğu grup tarafından, bu üyeler arasından seçilir. Bu seçimde, bir önceki yıl en fazla net satış tutarına sahip ilk dokuz (9) üye oy kullanamaz.
– Seçilen üyeler, seçimi izleyen üç (3) gün içinde aralarında görev dağılımı yaparak, yönetim kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu başkanı ile bir başkan yardımcısı ve bir de üst düzey finansal işlerin koordinasyonundan sorumlu sayman üyeyi seçer. Başkanın her hangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda yönetim kurulu başkan yardımcısı başkan olarak atanır ve ilk yönetim kurulu toplantısında yeni bir başkan yardımcısı seçilir.
– Yönetim Kurulu, Birliğin amaçlarını gerçekleştirilebilmesi için kendisine düşen görevleri Genel Sekreterlik aracılığıyla yapar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;
– Genel Sekreteri, Kurumun da görüşünü alarak atamak,
– Genel Sekreter Yardımcılarını atamak,
– Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına ödenecek ücretleri belirlemek,
– Bütçeyi genel kurul onayına sunmak,
– Taşınmaz mal alınması, satılması ve kiralanması ile bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için gerekli onayları vermek,
– Birlik faaliyetleri kapsamında görevlendirilecek personelin özlük, ücret ve sosyal haklarını belirlemek,
– Denetim Kurulu üyelerinin kanun ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde, Birliğin denetimiyle ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri, resmi yazışmalara ilişkin gizlilik ve bilgi güvenliği koşulları ihlal edilmeden vermek,
– Birliği sorumluluk altına sokacak evraklarda ikiden az olmayacak müşterek imzaya yetkili imza sahiplerini karara bağlamak,
– Birlik tüzük değişikliklerini, genel kurulun ve genel kurul tarafından onaylanmasını takiben Kurumun onayına sunmak,
– Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak ve üyeleri toplantıya çağırmak,
– Birliğin gelir ve gider belgelerinin saklanma usulünü belirlemek,
– Birliğin mali denetim raporunu genel kurula sunmak,
– Kanun, ilgili mevzuat ve tüzükle verilen diğer işleri yapmak.