– Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter, üçten fazla olmamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı ile yeteri kadar Birlik personelinden oluşur.
– Genel Sekreter, Birlik işlerinin sevk ve idaresiyle görevli ve yetkili amirdir.
– Birliğin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan idari, teknik ve hukuki işler; Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulacak olan birimler vasıtasıyla yürütülür.
– Birlik muhasebesi ve muhasebe defterleri ile diğer defterler ve bütün yazışmalar Genel Sekreterlikçe tedvir edilir.
– Bilgi güvenliği kriterleri çerçevesinde, Birliğin faaliyetleri kapsamında tüm önlem ve tedbirlerin Genel Sekreterlikçe alınması sağlanır.
– Genel sekreter; mevzuat, genel kurul veya yönetim kurulu tarafından kendisine verilen görev ve yetkileri veya bunların bir kısmını yardımcılarına veya birim amirlerine devredebilir. Görevli veya izinli olduğu süre için yardımcılarından birini, Genel Sekreter Yardımcısının bulunmadığı hallerde ise birim amirlerinden birini vekil tayin eder.