ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ’NİN 19.03.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

________________

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ

19 03 2019

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

2018 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Davet

Birliğimiz'in Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 19.03.2019 tarihinde saat 14.00’de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda, Eskişehir Yolu 10. km No:276 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

İşbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi birlik üyelerinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerine ayrıca bildirilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

Toplantıya katılacak üyelerimizin yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

1) Kimlik Belgesi,
2) Üyelerimizin temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış vekâletname (*),

Birlik üyelerimizin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

(*) Birlik tüzüğünün 11. maddesi uyarınca vekâletnameler; toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce Birlik Genel Sekreterliği'ne ibraz edilmedir. Vekaletnamelerde noter onayına gerek olmayıp, vekaletname asılları kargo ya da posta yoluyla Birlik adresine gönderilebilir.

Toplantıya Şirketi temsile yetkili kişilerin (müdür) katılmaları durumunda imza sirkülerinin fotokopisini göndermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla, Erişim Sağlayıcıları Birliği

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ  

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ’NİN 19.03.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Şehitlerimiz ve Gazilerimiz için Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının Seçilmesi;
3. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
5. 2018 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
6. 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
7. 2018 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
8. Yönetim Kurulu üyelerinin, Birlik'in 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
9. Birlik'in 2019 faaliyet yılına ait bütçe tasarısının görüşülerek karara bağlanması;
10. Dilekler ve Kapanış.