BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Birliğin Adı ve Merkezi
Madde 1- (1) 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun
6/A ve Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, merkezi Ankara’da bulunan, özel hukuk tüzel
kişiliğini haiz, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında
yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer
işletmecilerden oluşan Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur.
2) Birlik Ülke içinde gerekli teşkilatı kurabilir.
Tanımlar
Madde 2- Bu Tüzük’te geçen,
a) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,
b) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
c) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin
engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin
engellenmesini,
d) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek
veya tüzel kişileri,
e) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve
kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
f) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda
kişilerin ulaşabileceği verileri,
g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
h) Kanun: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
i) Tüzük: Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğünü,
j) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik
haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya
kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve
yükümlülükler verilmesini,
Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü Sayfa 3 / 16
k) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya
elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,
l) URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini,
m) Yayın: Internet ortamında yapılan yayını ifade eder.